Welkom

Beste leden en sympathisanten,

De laatste weken is duidelijk geworden dat de uitbreiding van de golfbaan ten noord-oosten van het sportpark Den Dries niet doorgaat. De gemeente heeft dit inmiddels bevestigd in een persbericht.

Het bestuur van de Vereniging Natuurbeboud Valkenswaard wil alle leden en sympathisanten bedanken voor hun inzet en steun.

VERENIGING NATUURBEHOUD VALKENSWAARD

Carolus vd Ven (voorzitter) Loet Schrauwen (vice voorzitter)

 

Het lijkt wel of bestuurders steeds minder waarde hechten aan onze leefomgeving ! De gemeente Valkenswaard wil binnenkort maar liefst 238 bomen kappen aan de Loonderweg in Dommelen!  Lees er hier meer Over.

 

Beste natuurliefhebbers willen jullie twee belangrijke data ten aanzien van het fietspad noteren:

– Er is een hoorzitting gepland door de bezwaarcommissie Omgevingsvergunning op 1 april 2015 om 19:30, Laan van Diepenvoorde 8.

– De zitting voor de Raad van State is bepaald op donderdag 21 mei om 13:00 in Den Haag.

 

“Fietssnelweg is funest voor de flora en fauna in het Waalresebos”

De gemeenten Waalre en Valkenswaard hebben het voornemen een fietssnelweg aan te leggen, van 3.5 meter breed geasfalteerd mét verlichting van 6 meter hoog, op het oude spoorbaantracé tussen Valkenswaard en Waalre. Het beoogde tracé loopt echter midden door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) / Natte Natuurparel. Vanwege het beoogde fietspad verdwijnt bestaand bos tot 10 meter aan beide zijde, dus totaal 23,5 meter in de breedte.

Voor de Ecologische Hoofdstructuur geldt op basis van het rijksbeleid (Nota Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. Hiertoe geldt het zogenaamde ‘nee, tenzij’-regime. Dit houdt in dat de ruimtelijke ingrepen die de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten niet zijn toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van groot openbaar belang.

Van een maatschappelijk, openbaar belang is géén sprake, omdat er duidelijk wel een alternatief is namelijk: een directe fietsverbinding tussen Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Eindhoven via bestaande fietspaden.

Het doel van het EHS beleid is het veiligstellen van ecosystemen en het realiseren van leefgebieden met goede condities voor de biodiversiteit. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan, indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten.

De Gemeenten Waalre en Valkenswaard weten, dat aantasting van flora en fauna en aantasting van oppervlakte door geluidsoverlast, verlichting, versnippering en verstoring niet zijn toegestaan in het Waalresebos. Hierbij verwijs ik naar de zorgplicht zoals omschreven in artikel 2 van de Flora- en faunawet.

 

Dommelkwartier

From: bewustongerust@hotmail.com Subject: concept-ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier Date: Sat, 21 Feb 2015 11:56:05 +0100

Beste leden, sympathisanten,   Graag brengen wij u op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom het bouwplan Dommelkwartier. Projectontwikkelaar Latoures heeft een concept-ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente. Via bijgevoegde link treft u de informatiebrief aan de gemeenteraad van het college aan.   http://www.valkenswaard.nl/internet/brieven-van-het-college-aan-de-raad_3521/item/week-08-ontvangst-concept-ontwerpbestemmingsplan-dommelkwartier_45289.html   Heel opmerkelijk is het dat dit concept niet openbaar is. Als argument wordt gebruikt, echter zonder de vereiste belangenafweging, de mogelijke bevoordeling, c.q. benadeling van partijen. Het is voor ons niet acceptabel dat de gemeente kiest voor geheimhouding. Het is in strijd met de Wet openbaarheid van bestuur, waarin Europese regelgeving is uitgewerkt, inhoudende dat de gemeente een tijdige actieve informatieplicht heeft ten aanzien van plannen welke tot een aantasting van milieu kunnen leiden. Zoals bekend hebben de locaties Hoppenbrouwers en met name Weegbree zeer hoge natuur- en cultuurhistorische waarden.   Waarom wordt, ondanks toezeggingen tot actieve betrokkenheid en transparantie, weer volledig voorbijgegaan aan de belangen van een groot aantal inwoners van Valkenswaard? Het proces wordt opnieuw gekenmerkt door geheimhouding en van actieve participatie (kranten hebben er vol van gestaan) van burgers is geen sprake. Pas ergens in mei als er een conceptplan klaar is kan de burger formeel inspraak leveren. Welke stappen worden er inmiddels wel gezet zonder dat wij daarvan op de hoogte gebracht worden en onze milieu-natuur- en cultuurhistorische belangen kunnen beschermen?   Deze gang van zaken is des te opmerkelijker te noemen aangezien er bij het vernietigde bestemmingsplan wel sprake was van een voorontwerpplan (nu noemt men het conceptplan) en er informatieavonden waren waarin de gemeente de burger op de hoogte bracht.   Van welke bevoordeling, c.q. benadeling is hier eigenlijk sprake? In ieder geval zal voor eenieder duidelijk zijn dat benadeling van de burger plaats.

Lambert de Brouwer, voorzitter bewust ongerust.

Stemming Fietspad

Tijdens de ledenvergadering hebben we een stemming gehouden inzake de eventuele inzet van onze vereniging tegen de aanleg van een fietssnelweg over de oude spoorbaan.

Tijdens de stemming is de stem van een niet-lid abusievelijk meegeteld. Daarnaast was er een beperkte opkomst en waren de leden niet op de hoogte dat er een stemming gehouden zou worden. Het bestuur heeft daarom besloten een nieuwe stemming te houden onder alle leden die per 30 januari 2015 lid waren.

Deze stemming is via de email gehouden en de uitslag is als volgt:

– 31 stemmen voor inzet van de vereniging tegen het huidige plan van het fietspad.

– 9 stemmen tegen de inzet van de vereniging tegen het huidige plan van het fietspad

– Een aantal leden hebben niet gestemd

-2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, 2 nieuwe leden hebben zich aangemeld.

Het gevolg hiervan is dat het bestuur zich direct heeft ingezet tegen deze plannen. We hebben inmiddels een bezwaarschrift opgesteld en ingediend bij de gemeente Waalre.

Ledenaanmelding

Word lid van onze vereniging en laat uw stem horen!

Vindt u de natuur in en om Valkenswaard belangrijk, word dan lid van onze vereniging! Met uw persoonlijke inbreng en uw financiële bijdragen kunnen wij strijden voor het behoud van natuur en landschappelijke waarden in en om onze gemeente! Momenteel strijden wij voor het behoud van het Waalresebos. Dit is noordoosten van sportpark Den Dries. Wij willen dat het bos ongerept blijft en dat de situatie blijft zoals die nu is. Met uw financiële bijdrage stelt u ons in staat om o.a. acties en juridische procedures te kunnen voeren, daarnaast zijn de leden gezamenlijk belanghebbenden en beslissen ze mee over alle zaken die de vereniging aangaan.   Dus laat uw stem horen en word lid! Aanmelden kan via het invullen van het formulier op deze website. Als men zich reeds schriftelijk heeft aangemeld is opnieuw invullen niet nodig.

AanmeldenReacties

U kunt vragen stellen, opmerkingen maken of uw mening geven op de pagina Reacties